1

Salt and pepper staining patterns for LAT, ZAP-70 and MUM-1 in a vasculitic bullousallergic drug eruption
 

Abstract

Background. The term bullous drug eruption refers to clinically adverse drug reactions that result in fluid-filled blisters or bullae. Blistering can be elicited by multiple medications, prescribed or over-the-counter, natural or synthetic. Case Report: A 78-year-old female was evaluated for the presence of a rapidly appearing, diffuse rash with vesicles, bullae and abdominal edema. Methods: Skin biopsies for hematoxylin and eosin examination, as well as for direct immunofluorescence and immunohistochemistry analysis were performed. Results: H&E staining demonstrated a subepidermal blistering disorder. Within the dermis, a mild, superficial, perivascular infiltrate of lymphocytes, histiocytes and eosinophils was seen. No frank leukocytoclastic vasculitis was appreciated. Direct immunofluorescence revealed a strong presence of Complement/C3, IgM and fibrinogen in the upper dermal blood vessels. Staining with LAT, MUM-1, and ZAP-70 was identified in the inflamed vessels, in a delicate salt and pepper pattern. Conclusions: In bullous drug eruptions, inflammation of the dermal blood vessels without frank leuckocytoclasis is often noted; vascular alterations subjacent to the blisters are frequently described as nonspecific. We document specific activation markers of the T cell immune response; further secondary cell signaling pathway molecules are overexpressed in dermal blood vessels, indicative of a complex immune response in these patients

 


Streszczenie

Wstęp: Termin pęcherzowa wysypka polekowa odnosi się do klinicznie niepożądanych reakcji polekowych, w których występują wypełnione płynem większe (bullae) lub mniejsze pęcherze (blister). Pęcherze mogą być wywołane przez wiele leków, przepisanych na receptę albo bez recepty over-the-counter (OTC), naturalnych lub syntetycznych. Opis przypadku: 78-letnia kobieta została zbadana na obecność szybko pojawiającej się wysypki z rozproszonymi pęcherzami różnej wielkości i obrzęku brzucha. Metody: Wykonano biopsję skóry z barwieniem hematoksyliną i eozyną, jak również immunofluorescencję bezpośrednią i analizę immunohistochemiczną. Wyniki: Barwienie H & E wykazało subepidermalne pęcherze. W skórze właściwej obserwowano, o łagodnym przebiegu powierzchowną, okołonaczyniową infiltrację limfocytów, eozynofili i histiocytów. Nie prawdziwe leukocytoklastyczne zapalenie naczyń było mile widziane. Immunofluorescencja ujawniła silną obecność Complement/C3, IgM i fibrynogenu w górnych warstwach skórnych naczyń krwionośnych. Barwienie z LAT, MUM-1 i ZAP-70 było zidentyfikowane w zapalnych naczyń, jako delikatny wzór soli i pieprzu. Wnioski: W pęcherzowych wysypkach polekowych, zapalenie naczyń krwionośnych skóry bez prawdziwej leuckocytoclazji było często zauważalne; zmiany naczyniowe na spodzie pęcherza są często opisywane jako niespecyficzne. Udokumentowaliśmy swoiste markery aktywacji limfocytów T odpowiedzi immunologicznej; dalsze wtórne ogniwo cząsteczek sygnałowych szlaku jest obecne w nadmiernej ekspresji w naczyniach krwionośnych skóry, co wskazuje na złożoną odpowiedź odpornościową u tej pacjentki.