10

Mycetoma revisited

 

Abstract

Mycetoma or ‘Madura foot’ is a chronic infection of skin and subcutaneous tissues, fascia and bone. It may be caused by true fungi (eumycetoma) or by filamentous bacteria (actinomycetoma). The lesions are composed of suppurating abscesses and draining sinuses with the presence of grains which are characteristic of the etiologic agents. The introduction of new broad spectrum antimicrobials and antifungals offers the hope of improved drug efficacy. This article discusses the historical aspects, epidemiology, clinical findings, laboratory diagnosis and treatment of mycetoma.

 


Streszczenie

Mycetoma lub ‘stopa madurska’ to przewlekłe zakażenie skóry i tkanki podskórnej, powięzi i kości. Może być spowodowane przez grzyby prawdziwe (eumycetoma) lub bakterie nitkowate (actinomycetoma). Zmiany przedstawiają się jako ropiejące wrzody i zatoki z obecnością ziaren, które są charakterystyczne dla tych czynników etiologicznych. Wprowadzenie nowych o szerokim spektrum antybiotyków i leków przeciwgrzybiczych daje nadzieję na poprawę skuteczności leczenia. W tym artykule omówiono aspekty historyczne, epidemiologię, objawy kliniczne, diagnostykę laboratoryjną i leczeniu mycetoma.