4

Isolation and characterisation of Candida species from oropharyngeal secretions of HIV positive individuals
 

Abstract

Material and methods: Oropharyngeal secretions  were collected from 100 HIV positive individuals with CD4 counts less than 500, over a period of  4 months from June-September 2010. Samples were processed by standard methods for isolation of candida. Speciation was done by the color of growth  on HiCrome agar, germ tube test, pellicle formation on SDA broth, chlamydospore production on CMA, growth at 450c and growth on Pal’s agar. Results: Out of 100, 63 samples were positive for fungal growth. Among 63, 17 samples yielded mixed growth and 46 samples yielded single isolates. Total isolates from 63 samples were 80. C. albicans was the predominant species both in mixed cultures  (17 out of 34 mixed isolates i.e 50%) & single isolates (18out of 46 samples i.e 39%) and also in total isolates 35 out of 80 isolates, (43.7%) followed by C. tropicalis (17.6%, 20.9%, 18.7%), C. parapsilosis (20.5%, 6.9% and 12.5%), C. dubliniensis (11.8, 8.7%, 10%) in mixed, single and total isolates respectively. C. krusei and C. glabrata were obtained as single isolates. More positive cases were seen in individuals with CD4 count less than 200/cumm. Cultures (17 out of 34 mixed isolates i.e 50%) and single isolates (18 out of 46 samples i.e 39%) and also in total isolates (43.7%) followed by C. tropicalis (17.6%, 20.9%, 18.7%), C. parapsilosis (20.5%, 6.9%, 12.5%), C. dubliniensis (11.8, 8.7%, 10%) in mixed, single and total isolates respectively. C. krusei and C. glabrata were isolated as single isolates. More positive cases were seen in individuals with CD4 count less than 200/cumm.

 


Streszczenie

Materiał i Metody: Wydzielina z jamy ustnej i gardła została zebrana od 100 osób HIV pozytywnych z CD4 poniżej 500, w okresie 4 miesięcy od czerwca do września 2010 roku. Próbki przetwarzano przez standardowe metody izolacji Candida. Specjacja byłą badana poprzez ocenę koloru wzrostu na agarze HiCrome, test kiełkowania, tworzenie błonki na bulionie SDA, tworzenie chlamydospor na CMA, wzrost w 450c oraz wzrost na agarze Pal. Wyniki: Spośród 100, 63 próbki były pozytywne dla wzrostu grzybów. Wśród 63 próbek 17 dały mieszany wzrost i w 46 próbkach uzyskano pojedynczą izolację. Całkowita liczba izolacji z 63 próbek wynosiła 80. C. albicans była dominującym gatunkiem zarówno w hodowlach mieszanych (17 spośród 34 mieszanych izolacji tj. 50%) i pojedyncze izolacje (18 z 46 próbek, czyli 39%), w sumie 35 izolacji z 80 (43,7%), następnie C. tropicalis (17,6%, 20,9% i 18,7%), C. parapsilosis (20,5%, 6,9% i 12,5%), C. dubliniensis (11,8, 8,7% i 10%) w mieszanych, pojedynczych i odpowiednio łącznej liczbie izolacji. C. krusei i C. glabrata uzyskano w pojedynczych izolacjach. Więcej pozytywnych przypadków obserwowano u osób z CD4 poniżej 200/cumm. Kultury (17 z 34 izolacji mieszanych tj. 50%) i pojedyncze izolacje (18 z 46 próbek tj. 39%), a także łącznie izolacje (43,7%), następnie C. tropicalis (17,6%, 20,9% i 18,7%), C. parapsilosis (20,5%, 6,9% i 12,5%), C. dubliniensis (11,8, 8,7% i 10%) odpowiednio w mieszanych, pojedynczych i łącznej liczbie izolacji. C. krusei i C. glabrata wyodrębniono jako pojedyncze izolaty. Więcej pozytywnych przypadków obserwowano u osób z CD4 poniżej 200/cumm.