5

Reconstruction of nasal skin defects following excision of basal cell carcinoma
 

Abstract

Objective: To present our experience in reconstruction of nasal defects following excision of nasal basal cell carcinoma.

Patients and Methods: Retrospective analysis of 36 patients who underwent surgical excision with reconstruction of nasal BCC over the period from March 2009 to December 2010 was performed. After full history and physical examination the diagnosis of nasal BCC was done clinically and confirmed by the final histopathology report, pre and post-operative photographs were taken. The surgery was done in both inpatient and outpatient settings under local or general anesthesia depending on each individual case circumstance: age, co morbidity, size of the lesion and reconstructive option used. After planning of reconstruction surgical excision was done, with immediate reconstruction done in 30 patients and late reconstruction in 6 patients. Our reconstructive options included: primary closure in 3 patients, full thickness skin grafts harvested from pre-auricular area in 13 patients, local and loco regional flaps in 20 patients. Local and loco regional flaps included: forehead flap in 3 patients, nasolabial flap in 6 patients, glabellar flap in 4 patients, V-Y advancement flap in 2 patients, bilobed flap in 3 patients and dorsal nasal flap in 2 patients.
Results: Nasal BCC in our study was more common in males 58.3 %( 21 patients) compared to females 41.7 %( 15 patients). The most common presentation was asymptomatic lesion 55.5% (20 patients), other presentations includes itching, local ulceration and bleeding. The most common nasal subunit affected by BCC was the ala 36.1%, followed by tip25%, sidewalls 22.3%, and dorsum 16.6%. The most common histopathological type of nasal BCC was the nodular BCC 55.5% followed by the sclerosing 22.2%, superficial 8.4%, basosquamous 8.4% and pigmented 5.5%. Complications included: hematoma in two cases, incomplete excision in two cases, and partial skin necrosis in one case.
Results: Surgical excision with immediate well planned reconstruction performed in selected patients is the best option for management of nasal BCC, with local and loco regional flaps are superior to skin grafts in providing aesthetic subunit restoration of nose.

 


Streszczenie

Cel: Prezentacja doświadczeń w rekonstrukcji nosa po wycięciu raka podstawnokomórkowego (BCC). 
Materiał i Metody: Została wykonana retrospektywna analiza 36 chorych poddanych chirurgicznej rekonstrukcji nosa z BCC w okresie od marca 2009 do grudnia 2010 roku. Po pełnej historii i badaniu fizykalnym diagnoza BCC nosa została potwierdzona klinicznie i poprzez raport końcowy histopatologii, przed i po zabiegu zrobiono zdjęcia. Zabiegi przeprowadzono zarówno w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym w zależności od okoliczności każdego indywidualnego przypadku: wiek, zachorowalność, współpraca, wielkość zmiany i opcji rekonstrukcyjnej. Po planowaniu rekonstrukcji przeprowadzono wycięcie chirurgiczne, z natychmiastową rekonstrukcją wykonaną u 30 pacjentów i późniejszą rekonstrukcją u 6 chorych. Nasze rekonstrukcyjne opcje to: pierwotne zamknięcie u 3 pacjentów, przeszczepy skóry pełnej grubości zebranych z obszaru zauszny u 13 pacjentów, miejscowych i regionalnych obszarów u 20 pacjentów. Lokalne i regionalne płaty to: płaty czoła u 3 pacjentów, nosowo-wargowe płaty u 6 chorych, płat gładzizny u 4 chorych, przesunięcie wzdłużne, plastyka V-Y u 2 chorych, płat wielokątny u 3 chorych i płat grzbietu nosa u 2 pacjentów. 
Wyniki: BCC nosa w naszym badaniu były częstsze u mężczyzn 58,3% (21 chorych) w porównaniu do kobiet 41,7% (15 chorych). Najczęstsze były zmiany bezobjawowe 55,5% (20 chorych), inne dolegliwości obejmowały swędzenie, owrzodzenia i krwawienia. Najczęściej zmiany BCC były zlokalizowane na skrzydle nosa w 36,1%, a następnie na czubku nosa w 25%, boku 22,3% i 16,6% na  grzbiecie. Najczęstszym typem histopatologicznym BCC nosa był sferoidalny BCC 55,5%, a następnie stwardniający 22,2%, powierzchowny 8,4%, 8,4% i basosquamous barwnikowy 5,5%. Powikłania: krwiak w dwóch przypadkach, niekompletne wycięcie w dwóch przypadkach, częściowa martwica skóry w jednym przypadku. 
Wnioski: Wycięcie chirurgiczne z natychmiastową dobrze zaplanowaną odbudową wykonywaną u wybranych chorych jest najlepszym rozwiązaniem w odniesieniu do  BCC okolicy nosa, lokalne i regionalne płaty skóry są lepsze od przeszczepów skóry w dostarczaniu estetycznej odbudowy nosa.