6

Tuberculosis ganglionar con afectación cutánea (escrofulodermia) en paciente inmunocompetente. Reporte de un caso

Resumen

La tuberculosis (TB) es la infección de mayor prevalencia en el mundo y su frecuencia continua aumentando, siendo en el Paraguay endémica. La enfermedad tuberculosa viene definida por la presencia de síntomas y signos clínicos en función de la localización de la enfermedad. La localización primaria más frecuente es la pulmonar. Sin embargo existen otras localizaciones menos frecuentes como la pleural, pericárdica, ganglionar, miliar, meníngea, osteo-articular, gastrointestinal, renal, pancreática, mamaria, cutánea, ocular y genitourinaria. Presentamos el caso de un paciente de sexo masculino, de 21 años de edad, inmunocompetente con tuberculosis extrapulmonar (ganglionar) con afectación cutánea secundaria (escrofulodermia).

 


Abstract

Tuberculosis (TB) infection is most prevalent in the world and its frequency continues to increase, being endemic in Paraguay. TB disease is defined by the presence of clinical symptoms and signs depending on the location of the disease. The most common primary site is the lung. But there are other less common locations such as pleural, pericardial, lymph nodes, miliary, meningeal, osteoarticular, gastrointestinal, renal, pancreatic, breast, skin, eye and genitourinary tract. We report the case of a 21 years old male patient, immunocompetent, with extrapulmonary tuberculosis (lymph node) with secondary skin involvement (scrofuloderma).

 


Streszczenie

Gruźlicze (TB) zakażenie jest najbardziej rozpowszechnione na świecie i jej częstotliwość nadal rośnie; jest chorobą endemiczną w Paragwaju. Zapadalność na gruźlicę jest definiowane przez obecność objawów klinicznych w zależności od lokalizacji choroby. Najczęściej pierwotną lokalizacją są płuca. Ale są też inne, mniej typowe lokalizacje, takie jak opłucna, osierdzie, węzły chłonne, postać prosówkowa, opon mózgowo-rdzeniowych, kostno-stawowa, przewodu pokarmowego, nerek, trzustki, piersi, skóry, oczu i układu moczowo-płciowego. Opisujemy przypadek 21 letniego pacjenta, immunokompetentnego, z gruźlicą pozapłucną (węzłów chłonnych), z wtórnym zajęciem skóry (scrofuloderma).